Dokumenty - Przedszkole Ekolandia

Idź do spisu treści

Menu główne:

Przedszkole
 
REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „EKOLANDIA”.
1.Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00
2.Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci od 2,5 – 6 roku życia.
3. Dziecko przyprowadza i odprowadza osoba pełnoletnia, osobom nietrzeźwym dzieci nie będą wydane.
4. Opłaty za przedszkole przyjmowane są do DZIESIĄTEGO dnia każdego miesiąca.
5. Rodzice przyjętych dzieci zobowiązani są do wpłaty wpisowego.
7. Dziecko może być skreślone z listy uczestników placówki, gdy rodzice nie uiścili opłaty do 10.dnia nie opłaconego miesiąca.
8. Dzieci schodzą się do godziny 8.10 odbierane powinny być do godziny 18.00.
9. Dziecko przynosi komplet zapasowych ubranek, obuwie zamienne, bidon.
10. Wszystkie rzeczy dziecka należy oznaczyć pełnym imieniem i nazwiskiem.
11. Placówka zapewnia trzy posiłki dziennie.
14. Przyprowadza się do placówki dzieci zdrowe, nie mające kataru, kaszlu, gorączki itp.
12. Wychowawca otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu: poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci oraz ustaleniu form pomocy w działaniach wychowawczych.
13. Rodzice zobowiązani są do czytania ogłoszeń umieszczanych na tablicach, fejsbuku oraz informacji w formie listów do wychowawców i dyrekcji.

  
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW -NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „EKOLANDIA” W OLSZTYNIE- GUTKOWO
1. Plac zabaw jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym wyłącznie do zabaw  i wypoczynku dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. Z urządzeń zabawowych dzieci powinny korzystać pod opieką osób dorosłych.
3. Plac zabaw wyposażony został w urządzenia przeznaczone dla dzieci od 3 do 6 lat.
4. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju psycho - fizycznego dzieci.
5. Wyposażenie placu zabaw powinno być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
6. Rodzice/opiekunowie dzieci winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej / materialnej za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu podczas pobytu  w ogrodzie po odebraniu dziecka z przedszkola.
 7. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu placu zabaw.
 8. Na terenie placu zabaw zabrania się :
    - wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, i palenia papierosów.
    - przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających
    - niszczenia sprzętu i urządzeń
    - zabrania się niszczenia roślinności i zaśmiecania terenu,
    - każdy wchodzący na teren placu zabaw oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zabawy,
   - administratorem placu zabaw, do którego można zgłaszać uwagi jest dyrektor przedszkola.
9. Bezpieczeństwo wszystkich bawiących się dzieci wymaga, aby przestrzegały one podstawowych zasad:
    - nie należy popychać innych dzieci,
    - zabrania się spożywania słodyczy, jedzenia oraz picia podczas zabawy – grozi zadławieniem,
    - zabrania się wchodzenia na zewnętrzne konstrukcje placu zabaw dla dzieci – grozi wypadkiem.
10. Osoby korzystające z placu zabaw powinny stosować się do poleceń pracowników przedszkola.
11. Skargi i wnioski można składać w u dyrektora przedszkola.
12. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje dyrektor przedszkola.
13. Dyrektor przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu.
14. Regulamin placu zabaw zatwierdził dyrektor i rada pedagogiczna.
 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2013r
Telefony alarmowe
     ● Straż Miejska w  Olsztynie           Tel.  986
          ● Policja tel. 997
               ● Pogotowie Ratunkowe tel. 999
                    ● Straż pożarna 998
                         ● Ogólny - pomoc tel. 112 (z tel. komórkowego)
 
 
REGULAMIN   PRZEBYWANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
 
Regulamin obowiązuje nauczycieli, pomoce nauczyciela oraz dzieci uczęszczające do przedszkola.
 
Bezpieczeństwo w przedszkolu, ogrodzie, spacerach i wycieczkach terenowych.
 
1. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania umów z dziećmi warunkujących ich bezpieczeństwo    na    terenie    przedszkola,    ogrodu   przedszkolnego,   spacerów  i   wycieczek    oraz   egzekwowania   przestrzegania   tychże   umów   przez   dzieci(odpowiednie zapisy w dzienniku).
2. Każdorazowo przed wyjściem na świeże powietrze nauczyciel przypomina dzieciom umowy dotyczące odpowiednio bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu w zależności od miejsca pobytu.
3. Przed  każdym  wyjściem  na  plac  przedszkolny  nauczycielka   powinna  sprawdzić  teren i zlikwidować ewentualne zagrożenia.
4. W czasie pobytu dziecka na świeżym powietrzu nauczycielowi towarzyszy  drugi nauczyciel lub pomoc nauczyciela.
5. Podczas wyjść w pobliżu jezdni, osoby opiekujące się dziećmi asekurują je idąc chodnikiem od strony ulicy.
6. Przed każdym planowanym przejściem przez ulicę, przypominamy z dziećmi zasady bezpiecznego przekraczania jezdni.
7. Przejście przez jezdnię odbywa się tylko w wyznaczonych miejscach, dzieci przechodzą sprawnie, parami, nauczyciel asekuruje stojąc na środku jezdni.
8. W czasie pobytu na placu przedszkolnym musi być zamknięta bramka wejściowa do przedszkola.
9. Dzieci mogą korzystać tylko z tych urządzeń ogrodowych, przy których bezpieczeństwa pilnuje osoba dorosła.
10. Nauczyciel dba o stosowny ubiór dziecka, odpowiedni do pory roku i panującej temperatury.
11. W czasie dużego nasłonecznienia, dzieci powinny być zaopatrzone w odpowiednie nakrycie głowy oraz kremy ochronne.
12. Nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na powietrzu w warunkach atmosferycznych ku temu nie sprzyjających (deszcz, mocny wiatr, zbyt niska lub bardzo wysoka temperatura, burza itp.).
13. W razie wypadku nauczyciel w pierwszej kolejności udziela pomocy poszkodowanemu, po czym powiadamia dyrektora.
14. Podczas  pobytu  w  ogrodzie  dziecko  może  skorzystać  z  toalety przenośnej na podwórku lub   znajdującej   się w przedszkolu, udając się tam i powracając tylko pod opieką nauczyciela lub pomocy nauczyciela.
 
 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2013r

 
REGULAMIN   PRZYPROWADZANIA  I  ODBIERANIA  DZIECI  W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU„EKOLANDIA” OLSZTYN-GUTKOWO
Podstawa prawnaRozporządzenie MRN z dnia 9 lutego 2007 r. § 11 zmieniające  rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z dnia 27 lutego 2007 r)
 1. Przedszkole jest czynne od godz. 6.00 do 18.00 i w tym czasie dziecko korzystające z pełnego wyżywienia ma prawo w nim przebywać.
 2. Co roku w okresie naboru dzieci do przedszkola rodzic pobiera kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola, na której składa oświadczenie o osobach odpowiedzialnych za przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola
 3. Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola składa się u dyrektora przedszkola.
 4. Rodzic w oświadczeniu wymienia siebie jako osobę posiadającą zdolność prawną. Mogą też być inne osoby pełnoletnie, bliskie dziecku, wskazane przez rodzica na oświadczeniu.
 5. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 6. Rodzic przyprowadzając dziecko do przedszkola przekazuje je nauczycielce pracującej z dziećmi w sali.
 7. W chwili odbierania dziecka z przedszkola rodzic sam wchodzi do sali po dziecko lub  prosi nauczycielkę o przyprowadzenie.
 8. Nauczyciel przy odejściu dziecka do domu, wymaga od niego zaakcentowanie odejścia poprzez pożegnanie, używając zwrotu grzecznościowego.
9. Zabrania się wydawania dzieci osobom niepełnoletnim nie ujętym w oświadczeniu lub wskazującym na spożycie alkoholu.
10. Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie rodzic zgłasza rano po przyprowadzeniu dziecka nauczycielce, która informuje o tym fakcie nauczycielkę popołudniową.
11. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji Przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
 12. W wypadku , gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
13. W przypadku , gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom)  nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców nauczyciel oczekuje ok. 1 godzinę z dzieckiem w placówce przedszkolnej do chwili  przyjścia właściwej osoby i oddaje  dziecko do jego rąk..
14. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o  niemożliwości skontaktowania się z rodzicem.
15. Życzenie Rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców  musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2013r.
 
 
REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
„EKOLANDIA” – OLSZTYN- GUTKOWO
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie MEN z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. nr 12, poz. 67)
2. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. nr 135, poz. 1516),
3. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach (Dz. U. nr 6, poz. 69).
4. Rozporządzenie MENiS z 2 marca 2004 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. z 2004 r. nr 25, poz. 220).
5. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 166, poz. 1608 z póżn. zm.).
6. Rozporządzenia MEN z 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (D. U. z 2001 r., nr 101, poz. 1095).
I. Założenia ogólne
1. Organizatorem spacerów i wycieczek jest  Niepubliczne Przedszkole „EKOLANDIA „. Przedszkole w swej działalności jest jednostką inicjującą i organizującą działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki. Działania te mogą być realizowane w różnych formach, i tak mogą to być:
- wycieczki przedmiotowe – służące jako uzupełnienie obowiązującego programu nauczania,
- wycieczki krajoznawczo – turystyczne,
- imprezy krajoznawczo – turystyczne.
2. Formy wycieczek organizowanych przez przedszkole:
- spacery,
- krótkie wycieczki,
- wycieczki krajoznawczo – turystyczne.
3. Uczestnicy wycieczek to:
- dzieci wszystkich grup wiekowych lub tylko dzieci z grupy starszej – w zależności od charakteru wycieczki lub spaceru,
- opiekunowie (według obowiązujących przepisów) – w przypadku dzieci do 10. roku życia liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 10.
4. Koszt wycieczki czy spaceru pokrywane są z czesnego wpłacanego przez rodziców.
5. Wyżywienie w czasie wycieczki zapewnia organizator.
6. Program spaceru i wycieczki organizowanej przez przedszkole, liczbę opiekunów oraz imię i nazwisko kierownika wycieczki zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor przedszkola. Do karty wycieczki należy dołączyć listę uczestników wycieczki.
7. Uczestnicy spacerów i wycieczek są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
8. Organizując spacery i wycieczki:
- zapoznajemy dzieci z miejscem i celem spaceru bądź wycieczki, aby ich obserwacje i działania były świadome;
- nie dopuszczamy do nadmiernego zmęczenia fizycznego;
- przestrzegamy normy kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników wycieczki;
- przestrzegamy wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny nastrój, które wpłyną na nasze doznania psychiczne i estetyczne;
- dbamy o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych;
- zapewniamy pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach dajemy dzieciom kontrolowane poczucie swobody;
- zapewniamy właściwą organizację tak, aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne;
- upowszechniamy różnorodne formy aktywnego wypoczynku.
9. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich form spacerów i wycieczek.
II. Zadania dyrektora przedszkola
1. Dyrektor czuwa nad prawidłową organizacją spaceru i wycieczki.
2. Wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola, posiadających uprawnienia do kierowania wycieczkami szkolnymi.
3. Gromadzi dokumentację wycieczki (karta wycieczki, lista uczestników ).
4. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, a po jej zakończeniu dokonuje rozliczenia.
5. Organizuje transport i wyżywienie.
III. Zadania kierownika wycieczki
1. Kierownikiem wycieczki krajoznawczo – turystycznej może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w przedszkolu.
2. Opracowuje on program, harmonogram wycieczki oraz jej regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników.
3. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.
4. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.
5. Określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.
6. Nadzoruje zaopatrzenie uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy.
7. Kierownik wycieczki rozdziela zadania wśród uczestników
9. Dokonuje podsumowania i oceny wycieczki po jej zakończeniu.
IV. Zadania opiekuna wycieczki
1. Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi.
2. Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.
3. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczegółowym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
4. Nadzoruje wykonywanie zadań i poleceń przydzielonych dzieciom.
5. Zobowiązany jest sprawdzać stan liczbowy przedszkolaków przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego
5. Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.
V. Zadania dzieci - uczestników wycieczki
1. Dzieci starsze biorą czynny udział w przygotowaniach do wycieczki.
2. Przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunami.
3. Rodzice i dzieci sygnalizują stosunkowo wcześniej wszelkie potrzeby i dolegliwości związane np. z jazdą autokarem.
4. Reagują na umówione sygnały, np. podczas zbiórek.
5. Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych, skansenach i rezerwatach przyrody, np. las.
6. Życzliwie i ufnie odnoszą się do opiekunów.
7. Dzieci starsze pomagają młodszych i słabszych.
8. Pamiętają o zachowaniu porządku i ustalonym przez opiekunów miejscu na odpadki.
9. Przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny.
10. Sygnalizują opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.
11. Uczestnikowi wycieczki – dziecku nie wolno:
- zabierać własnego prowiantu, napojów słodyczy bez porozumienia z opiekunem,
- zabierać własnych zabawek bez zgody opiekuna wycieczki,
- niszczyć środowiska przyrodniczego, zrywać roślin, płoszyć i krzywdzić zwierząt,
- oddalać się od grupy bez zgody opiekuna,
VI. Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek i spacerów.
1. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo przedszkolaków podczas wycieczek są: kierownik wycieczki oraz opiekunowie grup. Zasad ta dotyczy także rodziców wspomagających organizatora w zapewnieniu opieki.
2. Miejscem zbiórki przedszkolaków (rozpoczynającym i kończącym) jest budynek  i plac przedszkola. Przedszkolaki udają się do domu wyłącznie pod opieką rodziców.
2. W trakcie przygotowań do wycieczki jej kierownik powinien zapoznać uczestników (w tym pozostałych opiekunów) z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wyjazdu i warunkami ich przestrzegania.
3. Zabronione jest prowadzenie wycieczek z dziećmi podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
4. Urządzanie dla przedszkolaków ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach i jeziorach jest zabronione.
VII. Postanowienia końcowe
Sprawy nieuregulowane niniejszymi zasadami rozstrzyga się na podstawie Statutu przedszkola oraz innych przepisów wyższego rzędu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2013r.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego